Polityka Prywatności

Polityka Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) przedstawia sposób, w jaki Auto Kamag Sp. z o.o. („Auto Kamag”, „my”, „nasze” lub „nam”) oraz dystrybutor marki Ford Polska Sp. z o.o. („Ford”) wykorzystuje i ujawnia dotyczące Państwa i zakupionego przez Państwa pojazdu informacje (Państwa „dane osobowe”) zebrane podczas odwiedzania naszych stron internetowych pod adresami www.autokamag.pl, („Strony Internetowe”) lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na niej narzędzi, a także w związku z zamówieniem, nabyciem i korzystaniem z produktów i usług oferowanych przez nas lub w sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Auto Kamag. W szczególności, Polityka wskazuje także sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe zbierane w związku z naprawą lub serwisowaniem Państwa pojazdu.

Strona Internetowa może Państwu umożliwiać nabycie oraz zwrócenie się o wycenę produktów i usług takich jak ubezpieczenie samochodowe, najem pojazdu, akcesoria. Niektóre z tych produktów i/lub usług są dostarczane przez partnerów Auto Kamag, którzy zbierają dodatkowe dane osobowe od Państwa w celu spełnienia Państwa żądania. Nasi partnerzy będą przetwarzać zebrane od Państwa dane osobowe w sposób opisany w ich politykach prywatności lub wyjaśniony Państwu podczas zbierania danych osobowych.

W niektórych częściach niniejszej witryny internetowej, takich jak formularze, w których wpisują Państwo swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, Państwa dane osobowe mogą być zbierane przez Ford Polska Sp. z o.o., który jest ich administratorem. W takiej sytuacji fakt zbierania i administrowania danymi przez Ford Polska Sp. z o.o. będzie każdorazowo podawany do Państwa wiadomości oraz zostaną Państwo odrębnie poinformowani o zasadach i warunkach przetwarzania danych przez Ford Polska Sp. z o.o.


Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • spółkom i innym podmiotom, które dostarczają usługi w naszym imieniu, takim jak spółki web-hosting, dostawcy usług e-mail marketingu, analitycy, organizatorzy eventów oraz dostawcy usług IT;
 • spółkom i innym podmiotom, jeśli poprosili nas Państwo o ujawnienie im swoich danych osobowych lub wyrazili na to zgodę;
 • dealerom i innym naszym partnerom, kiedy jest to niezbędne do świadczenia Państwu produktów lub usług;
 • profesjonalnym doradcom;
 • wszelkim organom egzekucyjnym, sądom, organom regulacyjnym, rządowym lub innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, lub do ochrony naszych praw, praw osoby trzeciej lub bezpieczeństwa osobistego jednostki lub do wykrycia, zapobieżenia oszustwom, lub ze względów bezpieczeństwa; lub
 • osobie trzeciej, która nabywa, lub na którą przenosimy, wszystkie lub niemal wszystkie nasze aktywa i działalność. W takiej sytuacji, podejmiemy rozsądne starania w celu zapewnienia, że podmiot, któremu przekazujemy Państwa dane osobowe wykorzysta je w sposób zgodny z niniejszą Polityką.

Auto Kamag może również przesyłać Państwa dane osobowe do spółek Ford Credit, Ford Motor Company oraz innych spółek na całym świecie z grupy Ford Motor Company oraz ich dostawców usług. W przypadku przesłania Państwa danych osobowych, zapewnimy wykorzystanie ich na cele zgodne z przedstawionymi w niniejszej Polityce. Lista spółek należących do grupy Ford Motor Company Group jest dostępna tutaj.


Międzynarodowe przesyłanie Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą traktowane w sposób zgodny z prawem polskim dotyczącym ochrony danych i mogą być przesyłane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz poza obszar EOG (w tym do USA). Kraje, do których przekazujemy Państwa dane osobowe mogą nie być postrzegane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Wobec tego, w przypadku przesyłania danych osobowych poza obszar EOG, zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych niezależnie od kraju, do którego zostaną przesłane. Takie zabezpieczenia mogą obejmować zawarcie w umowie z osobą trzecią, której mają zostać udostępnione dane osobowe, klauzul umownych gwarantujących, że Państwa dane osobowe będą chronione na poziomie równorzędnym jak ten stosowany w krajach EOG. W celu uzyskania dalszych informacji o sposobie, w jaki Auto Kamag i Ford chroni Państwa dane osobowe w przypadku przesyłania poza obszar EOG lub uzyskania kopii zastosowanych przez nas zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych osobowych, prosimy kontaktować się z nami pod adresem wskazanym niżej.


Jakie dane osobowe wykorzystujemy?

Auto Kamag zbiera Państwa dane osobowe kiedy:

 • wypełniają Państwo formularze lub dokonują rezerwacji (na przykład, kiedy rezerwują Państwo usługę serwisową lub umawiają się na jazdę próbną);
 • korzystają Państwo z usług lub nabywają produkty;
 • kontaktują się Państwo z nami (na przykład, zachowamy informacje, które nam Państwo przekazali pisząc do nas lub kontaktując się z działem obsługi klienta) oraz
 • automatycznie za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.

Dane osobowe, które zbieramy, obejmują:

 • imię, nazwisko i dane kontaktowe (takie jak adres, numer telefonu oraz adres e-mail) oraz dane o Państwa działalności gospodarczej lub pracodawcy, jeśli kontaktują się Państwo służbowo;
 • dane o Państwa pojeździe (włączając numer identyfikacyjny VIN), numer rejestracyjny pojazdu, model, wiek, przebieg;
 • produkty i usługi, którymi są Państwo zainteresowani lub które Państwo nabyli; oraz
 • preferencje w zakresie kontaktu i marketingu;
 • informacje wymagane w celach finansowych, takie jak informacje o płatności.

Ponadto, w granicach dozwolonych przepisami prawa, możemy łączyć dane, które posiadamy z informacjami na temat Państwa lub Państwa zainteresowań, socjoekonomicznego i socjodemograficznego statusu, identyfikatorów internetowych oraz aktualnych danych kontaktowych zebranych przez osoby trzecie takie jak agencje marketingowe oraz z publicznie dostępnych źródeł.


Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są zbierane w celu:

 • spełniania Państwa żądań (na przykład, aby umożliwić Państwu rezerwację jazdy próbnej lub złożenie wniosku o katalog pojazdów, aby świadczyć Państwu usługi);
 • zarządzania i doskonalenia naszej działalności oraz naszej relacji z Państwem;
 • oceny jakości usług, które świadczy Auto Kamag, Ford oraz usług świadczonych w naszym imieniu przez naszych dostawców usług;
 • obsługi Państwa zgłoszeń;
 • prowadzenia badań;
 • wysyłania Państwu materiałów marketingowych zgodnie z Państwa preferencjami w zakresie marketingu;
 • wypełniania naszych obowiązków prawnych, dostosowywania się do procedur prawnych lub żądań udzielenia informacji wydanych przez organy rządzące lub inne osoby trzecie oraz zapobiegania i wykrywania przestępstw i oszustw, lub ochrony praw Państwa, naszych lub innych osób; oraz
 • prowadzenia Strony Internetowej, personalizowania jej dla Państwa oraz ustalania sposobu użytkowania Strony Internetowej w celu jej ulepszania.

W granicach dozwolonych przepisami prawa, my, Auto Kamag, Ford, Ford Motor Company oraz inne spółki z grupy Ford Motor Company na świecie, możemy łączyć oraz, w oparciu o zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, analizować Państwa dane osobowe aby wesprzeć realizację celów wskazanych powyżej, a także w celu:

 • ułatwienia nam poznania, rozwijania i polepszania naszych produktów, procedur, usług oraz strategii marketingowej i biznesowej;
 • personalizowania naszych komunikatów, produktów i usług dla Państwa;
 • aktualizowania Państwa danych osobowych;
 • lepszego zrozumienia naszych klientów; oraz
 • zarządzania i polepszania naszej relacji z Państwem.

Takie działania mogą obejmować, dla przykładu, opracowanie naszej strategii dystrybucji, szacowanie efektywności naszego marketingu i obsługi klienta, prowadzenie analiz marketingowych oraz ustalenie, jakie produkty i usługi mogą Państwa interesować oraz kontaktowanie się z Państwem w celu powiadamiania o takich produktach i usługach.

W ograniczonych okolicznościach, nasze decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu mogą wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Państwa wpływać. Będziemy mogli podejmować takie decyzje jedynie, jeżeli:

 • są one niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Państwem,
 • są dozwolone prawem,
 • udzielą nam Państwo zgody na podjęcie takiej decyzji

Mogą Państwo skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji o decyzjach opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu oraz, w określonych sytuacjach, sprzeciwić się podejmowaniu takich decyzji lub zażądać weryfikacji takiej decyzji przez człowieka.

Chcielibyśmy mieć pewność, że wiadomości, które Państwu wysyłamy oraz nasze kontakty z Państwem dotyczą kwestii mających dla Państwa jak największe znaczenie. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę, będziemy zatem sporadycznie przetwarzać zebrane ze źródeł publicznych oraz od osób trzecich dane na Państwa temat (jak wskazano powyżej) w celu ustalenia, jakimi produktami lub usługami Auto Kamag oraz Forda mogą być Państwo zainteresowani. Na przykład, analitycy oraz dostawcy usług marketingowych mogą analizować dane zebrane online i z innych źródeł, aby udzielić nam informacji o Państwa cechach demograficznych i zainteresowaniach – takich jak grupa wiekowa oraz rodzaj produktów i usług, które mogą Państwa interesować. Możemy wówczas wysłać Państwu informacje o takich produktach i usługach zgodnie z Państwa preferencjami w zakresie komunikacji, a także wykorzystać informacje, które posiadamy, w przypadku skontaktowania się przez Państwa z naszym działem obsługi klienta. Możemy również współpracować z osobami trzecimi, by pokazywać Państwu dostosowaną (profilowaną) reklamę na platformach social media lub, jeśli wyrażą Państwo zgodę na użycie cookies, podczas przeglądania internetu/odwiedzania innych stron internetowych. O tym, jak zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od nas, przeczytacie Państwo w rozdziale „Państwa prawa”.

Przechowujemy Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację tak długo, jak jest to rozsądnie konieczne do wypełniania celów, dla których je zebraliśmy oraz naszych obowiązków prawnych. Zasadniczo oznacza to przechowywanie Państwa danych osobowych dopóki:

 • dane osobowe są zasadnie wymagane w celu dostarczania usług, które Państwo zamówią,
 • dane osobowe są zasadnie wymagane w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności (co do zasady, będzie to długość okresu przedawnienia roszczeń); lub
 • obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania przez nas Państwa danych osobowych.


Na jakich podstawach prawnych opieramy przetwarzanie danych osobowych?

Są różne podstawy prawne, na których się opieramy wykorzystując Państwa dane osobowe. Będziemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub umów, których jesteście Państwo stroną, lub do podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Takie umowy mogą obejmować, na przykład, warunki, na których biorą Państwo udział w konkursie oraz umowy zawierane przez Państwa w związku z nabyciem produktów lub usług;
 • gdy przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych mieści się w zakresie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów podmiotu, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe i upewniliśmy się, że Państwa dane osobowe oraz prawa z nimi związane są należycie chronione. Dla przykładu, opieramy się o tę podstawę prawną w przypadku, gdy my i/lub spółki z grupy Ford Motor Company wykorzystują Państwa dane osobowe w celu: poznania i doskonalenia produktów, usług i/lub strategii marketingowej lub biznesowej; prowadzenia badań; zarządzania i polepszania naszej relacji z Państwem, w celach administracyjnych; ustalenia, jakie produkty i usługi mogą Państwa interesować oraz wysłania lub pokazania Państwu informacji, oferty lub reklamy online takich produktów lub usług; personalizowania Państwa doświadczeń z naszymi produktami i usługami; zapewniania, że nasze produkty i usługi są dostarczane i używane w zgodności z prawem i obowiązującymi dla nich regulaminami; oraz, w razie konieczności, ochrony naszych lub cudzych praw lub własności, lub wykrywania, zapobiegania oszustwom lub ze względów bezpieczeństwa lub ochrony prywatności;
 • gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas;
 • w nielicznych sytuacjach, gdy będzie to niezbędne do ochrony czyjegoś bezpieczeństwa lub żywotnych interesów;
 • w pewnych sytuacjach, możemy wykorzystać Państwa dane osobowe w interesie publicznym; oraz
 • gdy Państwo wyrażą zgodę – będziemy się na niej opierać, dla przykładu, w celu zbierania danych technicznych jak dane z cookies lub podobnych technologii opisanych tutaj oraz w celu wysyłania Państwu marketingu w drodze wiadomości e-mailowych lub tekstowych. W przypadku, gdy korzystamy z Państwa danych osobowych na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Więcej informacji znajdą Państwo w rozdziale „Państwa prawa”.


Państwa prawa

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, jakie dane osobowe przechowujemy i na jakie cele, jak również do uzyskania dostępu do tych danych i sprostowania ich w razie potrzeby. Przysługuje Państwu w pewnych okolicznościach także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych, a także prawo do żądania otrzymania swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym w celu przesyłania ich innym podmiotom (jest to często określane jako prawo do „przenoszenia danych”).

W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie przez nas z Państwa danych osobowych (więcej informacji w rozdziale „Na jakich podstawach prawnych opieramy przetwarzanie danych osobowych?”), maja Państwo prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Jeśli życzą sobie Państwo to uczynić, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym lub korespondencyjnym podanym poniżej lub zgłoszenie się do dealera Forda, u którego zgoda została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podejmiemy wszelkie możliwe starania, by uwzględniać Państwa życzenia. Jednakże, pewne regulacje prawne, w szczególności te odnoszące się do względów bezpieczeństwa lub finansowe mogą to uniemożliwiać.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od Auto Kamag, mają Państwo prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu zaprzestania otrzymywania wiadomości marketingowych od Auto Kamag, prosimy o wiadomość na adres:

adres e-mail: [email protected]

W celu zaprzestania otrzymywania wiadomości marketingowych od Forda, prosimy o wiadomość na adres:

Dział Obsługi Klienta

Ford Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

lub adres e-mail: [email protected]

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub obawy dotyczące przetwarzania przez Auto Kamag Państwa danych osobowych, lub chcieliby Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, które przechowuje Auto Kamag, lub wykonać którekolwiek ze swoich praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem Ochrona Danych, Auto KamaG Piła, ul. Kossaka 76 64-920 Piła.


Aktualizowanie niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki raz na jakiś czas, o czym poinformujemy na Stronie Internetowej. Użytkownicy Strony internetowej, którzy nie wyrażają zgody na takie zmiany powinni zaprzestać korzystania z niej. W przypadku zmian, które będą miały istotny wpływ na naturę przetwarzania już zebranych Państwa danych osobowych lub inny znaczny wpływ na Państwa, powiadomimy Państwa o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak abyście mieli Państwo możliwość wykonania swoich praw wobec danych osobowych (takich jak, na przykład, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych).

Promocje

 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  FORD KUGA

  FORD KUGA
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  Ford Puma Hybrid

  Ford Puma Hybrid
 • Promocja kończy się: 15.04.2023

  SERWIS

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat
 • Pokaż najnowsze promocje Auto Kamag
Pokaż najnowsze promocje Auto Kamag

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Auto KamagOpinie